Ochrana osobných údajov

Zásady ochany osobných údajov

I. Základne ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
J. M. Wien Cafe s. r. o., prevádzka Clique
IČO 44605731 so sídlom Panenská 18,
811 03 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa prevádzky: Pribinova 8, 811 09 Bratislava
email: manazer@clique.sk
telefón: +421 910 250 026, prevádzkar
2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, tel. číslo, a email.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie objednávky medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre plnenie objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné objednávku alebo rezerváciu zo strany prevádzkovateľa plniť
2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu štyroch (4) rokov.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

• Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní služieb a realizácii platieb: majiteľ, prevádzkar a personál (kuchár a čašníci)

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, softvérom. Kódovanými prenosmi v rámci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky a rezervácie z internetového objednávkového formulára, alebo mailom na rezervácie@clique.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.7.2020.